Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Nasz dzień

       Każdy dzień w naszej szkole jest zaplanowany tak, by czas ucznia był odpowiednio wykorzystany. Zależy nam nie tylko na przekazaniu wiedzy - chcemy też przygotować uczniów do tego, by potrafili w przyszłości z niej korzystać. Robimy wszystko, by wykształcenie naszych uczniów było gruntowne i wszechstronne. Stawiamy również na indywidualność. Prowadzimy dziecko tak, by zdobyte w naszej Szkole sprawności pozwoliły mu kontynuować naukę zgodnie z jego zdolnościami i zainteresowaniami.   
       
       Codzienne zajęcia uczniów dostosowujemy do ich wieku. Planujemy je w sposób, który pozwala łączyć naukę z zabawą, grami edukacyjnymi oraz zajęciami ruchowymi (również pływanie). Organizujemy wycieczki i wyjazdy w ramach zajęć "Zielonej szkoły". Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz rozwijanie ekspresji twórczej. Nie zapominamy też o kołach zainteresowań. Organizowane są one według diagnozowanych corocznie potrzeb i oczekiwań uczniów i prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych. Najczęściej są to koła: matematyczne, humanistyczne, muzyczne, plastyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po godzinie 15.00. Udział w kołach nie jest płatny. 

    Uczniom szczególnie zdolnym stwarzamy dodatkowe możliwości rozwoju. Uczniowie szczególnie zdolni w trakcie zajęć pełnią rolę asystenta nauczyciela, prowadzą fragmenty zajęć w swojej lub innej klasie. Przeznaczone dla nich zadania do wykonania - na lekcji i w domu - mają podwyższony stopień trudności. Uczniowie zdolni dzielą się swoimi umiejętnościami pomagając kolegom z młodszych klas w czasie zajęć rozwijających myślenie twórcze oraz zajęć świetlicowych, prezentują się na forum szkoły (twórczość literacka zamieszczana w gazetkach szkolnych, autorskie wystawy plastyczne), a także w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła posiada tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" nadany przez MEN.

     Otaczamy opieką uczniów z trudnościami w nauce. Otrzymują oni dodatkową pomoc nauczyciela. Zadania do wykonania są dostosowane do ich możliwości. Uczniowie ci korzystają z zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, objęci są opieką pedagoga szkolnego (zajęcia indywidualne z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją i z grupy ryzyka dysleksji). Ponadto prowadzone są ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej. Zadania domowe uczniowie mogą odrabiać w szkole w ramach świetlicy dydaktycznej w obecności nauczyciela. Wszystkie nasze dzieci są pod stałą opieką pedagoga i logopedy.
Kreator strony - przetestuj