Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

SPRAWOZDANIE Z DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BYDGOSZCZY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi                i ich rodzicami:
 • prowadzi Księgę absolwentów,
 • przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 • przeprowadza rozmowy z dyrektorami gimnazjów,
 • organizuje spotkania dla absolwentów,
 • zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych i aktywnego udziału w projektach.

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:
 • określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych,
 • nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy,
 • opracowywania zestawień statystycznych na szkolną stronę www.

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:
 • wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, które miały na celu motywowanie uczniów do uczenia się i rozwijania swoich pasji i uzdolnień,
 • udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (np. Jubileusz szkoły, Festyny z okazji Dnia Dziecka, Festyny rodzinne),
 • aktywne angażowanie się absolwentów w realizowane przez szkołę projekty (np. pomoc w przygotowywaniu i aktywny udział w festiwalach nauki, pomoc od strony organizacyjnej w realizacji projektu Uniwersytetu Dzieci Alfa),
 • spotkania absolwentów z wychowawcą,
 • udział szóstoklasistów w lekcjach klasy I w gimnazjum na zaproszenie absolwenta (Gimnazjum Niepubliczne im. Krzysztofa Kolumba).

Podsumowanie dotychczasowej współpracy z absolwentami i ich rodzicami:
 • monitorowanie losów absolwenta przez NSP1 jest utrudnione ze względu na fakt, iż do szkoły trafiają uczniowie z różnych rejonów miasta Bydgoszczy oraz spoza tej miejscowości,
 • liczba absolwentów NSP1 na sierpień 2012 r. wynosi 138. Z tego szkoła dysponuje informacjami o 93 absolwentach,
 • obecną ofertę szkoły oraz realizowany proces kształcenia absolwenci i ich rodzice oceniają pozytywnie,
 • absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na miarę swoich możliwości; Pozytywnie przechodzą rekrutację do wymarzonego gimnazjum. Na podstawie informacji zdobytych o 29 absolwentach z trzech ostatnich lat, do gimnazjów o podwyższonych wymaganiach rekrutacyjnych trafiło 26 uczniów,
 • ze statystyk szkoły wynika, że spośród absolwentów z roczników, które pozwalają na podjęcie studiów aż 43 na 49 podjęło naukę na wyższych uczelniach w tym na uczelniach za granicą - 2 uczniów,
 • rodzice absolwentów chętnie zapisują do naszej szkoły swoje pozostałe dzieci,
 • wychodząc naprzeciw uczniom, na prośbę jednego z absolwentów opracowano suplement do świadectwa szkolnego, który wydawany jest uczniom kończącym naszą szkołę. Zawiera on informacje dodatkowe o uczestnictwie ucznia w dodatkowych zajęciach, realizowaniu niektórych przedmiotów w zwiększonej liczbie godzin, angażowaniu się w życie szkoły. Suplement dołączany jest przez absolwentów do dokumentacji składanej przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (załącznik do sprawozdania).

Opracowanie
sierpień 2012
Kreator strony - przetestuj