Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Koncepcja pracy Szkoły

Podstawa prawna koncepcji:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214);
  5. Konwencja o Prawach Dziecka;
  6. Statut NSP1;
  7. Program wychowawczy NSP1;
  8. Program profilaktyki NSP1.
Kreator strony - przetestuj