Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Egzamin ósmoklasisty

Najważniejsze informacje 

aktualizacja z dn. 20 maja 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎
nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, 
co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, 
aby ukończyć szkołę. 
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu 
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. 

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
WYTYCZNE CKE, MEN i GIS
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Egzamin z języka obcego nowożytnego
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 
nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎
w którym jest przeprowadzany egzamin, 
składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎
o przystąpieniu do egzaminu 
z jednego z języków obcych nowożytnych, 
‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 
organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 
jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. 
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎
Uprawnienia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie 
oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 
oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) 
przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 
Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań 
są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.
Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń
 otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy 
oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu 
z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów 
(zaokrąglony do liczby całkowitej), 
które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku 
z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne
 i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎
Kreator strony - przetestuj